Chevrolet Colorado- ông vua xa mạc tại Mũi Dinh Challenge 2017