Mức tăng trưởng của Chevrolet cao hơn toàn ngành trong 6 tháng