Tôn vinh TVBH và Kỹ Thuật Viên Giỏi- GM Thăng Long